sahypa-bg - 1

önüm

Lukmançylyk egri dokma tozy mugt CE EN455 öndürmek Bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen rezin hirurgiki Lateks ellikleri

Gysga düşündiriş:

Bir gezek ulanylýan lukmançylyk hirurgiki ellikleri lateks, nitril ýa-da winil ýaly dürli materiallardan ýasalan we hirurgiki ýa-da lukmançylyk amallarynda bir gezek ulanmak üçin niýetlenen elliklerdir.Bu ellikler, adatça lukmançylyk barlag elliklerinden has galyň we has çydamly bolup, hirurgiki gurşawda deşmelerden, kesiklerden we beýleki howplardan has ýokary gorag üpjün edýär.Şeýle hem, köplenç önelgesiz bolmak üçin döredilip, bakteriýalardan we ýokançlyga sebäp bolup biljek beýleki hapalardan halas bolmagyny üpjün edýärler.Bir gezek ulanylýan lukmançylyk hirurgiki ellikleri hirurgiki şertlerde ýokaşmagyň öňüni almagyň we gözegçilik etmegiň möhüm düzüm bölegi bolup durýar, sebäbi hassalar bilen saglygy goraýyş işgärleriniň arasynda ýokanç keselleriň ýokaşma howpuny azaltmaga kömek edýär.Olar hassalaryň we lukmançylyk işgärleriniň howpsuzlygyny we abadançylygyny üpjün edýän islendik hirurgiki topar üçin möhüm guraldyr.

Kabul etmek: OEM / ODM, Söwda, lomaý, sebit gullugy,

Töleg: T / T.

Bukja: 50paris / guty, 400 basgançak / Karton

Bahasy: $ 0.21 / jübüt

Raw Çig malyň bahasynyň üýtgemegi sebäpli bahalar bazar şertlerine laýyk gelýär)

Hytaýda öz zawodlarymyz bar.Söwda kompaniýalarynyň köpüsiniň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Dezinfeksiýa görnüşi EO steril
Gelip çykan ýeri Çongçin, Hytaý
Ölçegi 6.5 / 7.0 / 7.5 / 8.0
Ýaramlylyk möhleti 2 ýyl
Howpsuzlyk standarty EN455-1-2-3
Gurallaryň klassifikasiýasy II synp
Material Lateks
Reňk Süýtli ak
Hil kepilnamasy CE
Stil Amatly
Gaplamak 100 basgançak / guty 1000 basgançak / karton
Görnüşi lukmançylyk ellikleri
MOQ 3000 sany

Kompozisiýa

Bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen rezin hirurgiki ellikler barmaklardan, palma we bilekden ybarat tebigy rezin lateksden ýasalýar.

【MaterialOs Bir gezek ulanylýan sterilizasiýa edilen kauçuk hirurgiki ellikler esasan tebigy rezin lateksden ýasalýar, poroşok görnüşindäki poroşok krahmal üýtgedilýär.

[Spesifikasiýa]
Egrilikli dokma tozy 6.5 # egri dokma tozy 7.0 # egri dokma tozy 7.5 # egri dokma tozy 8.0 # egri dokma tozy mugt 6.5 # egri dokma tozy mugt 7.0 # egri dokma tozy mugt 7.5 # egri dokma tozy mugt 8.0 #

Arza

Ony hirurgiki ýaralaryň açylmagy üçin danderleriň we bakteriýalaryň ýaýramagynyň öňüni almak we hirurgiki näsaglaryň beden suwuklyklarynyň lukmançylyk işgärlerine ýaýramagynyň öňüni almak üçin iki taraplaýyn biologiki gorag roluny oýnamak üçin ulanylýar.

Usuly ulanyň

1.Bu önüm egri, çep we sag elleri tapawutlandyrmaly.
2. Süýnmezligi üçin barmaklaryň garny bilen geýiň.
3. Ellikleri bilege öwüriň we ellikleri çykaranyňyzda barmaklara tarap aýyryň.

[Möhleti]:2 ýyl
[Sterilizasiýa]:Etilen oksidi

Üstünlikleri

1. Highokary çeýeligi, çeýe we çekmäge çydamly.
2. Highokary dykyzlyk materiallary, Touugh we tiken çydamly.
3.Haýsy Fit, geýmek has amatly, ulanmak aňsat.
4.EO Sterile, ynam bilen ulanyň.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Chongqing Hongguan Medical Equipment Co. Ltd.”, doly we ylmy hil dolandyryş ulgamlaryna eýe bolan professional lukmançylyk üpjünçilik öndürijisidir .Kompany iň oňat önümleri we hünär satuwy we tehniki topary bar, müşderilerimize iň oňat önümler, gowy tehniki goldaw we satuwdan soň ajaýyp hyzmat .Congqing Hongguan Medical Equipment Co., Ltd., bütewiligi, güýji we önümiň hili bilen pudak tarapyndan ykrar edildi.

Sorag-jogap

1. Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?
J: Öndüriji

2. Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Bir Stockanyň içinde 1-7 gün;Bir Stockasyz mukdaryna bagly

3.Siz nusgalar berýärsiňizmi?mugtmy ýa-da goşmaça?
J: Hawa, nusgalar mugt bolar, Diňe iberiş bahasyny tölemeli.

4. näme üçin beýleki üpjün edijilerden däl-de, bizden satyn almaly?
A. Qualityokary hilli önümler + ýerlikli baha + gowy hyzmat

5. Töleg şertleriňiz nähili?
J: Töleg <= 50000USD, 100% öňünden.
Töleg> = 50000USD, öňünden 50% T / T, iberilmezden ozal balans.

国际 站 详情 1
国际 站 主 图 5
国际 站 主 图 4
国际 站 主 图 3
国际 站 详情 9

Hongguan saglygyňyza alada edýär.

Has giňişleýin Hongguan önümi →https://www.hgcmedical.com/products/

Lukmançylyk bilen baglanyşykly zerurlyklar bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

hongguanmedical@outlook.com


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň